مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

گزینه یک

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

گزینه دو

محاسب‌باش بر اعمال و کردار
مراقب‌دان خداوند جهاندار

گزینه سه

بیا تا برآریم دستی ز دل
که نتوان بر آورد فردا ز گل

گزینه چهار

باش در هر نظر ز اهل شعور که به غفلت گذشته یا به حضور؟

گزینه 1

بیت گزینۀ «1»: می‌گوید من هر چه هستم مرا به حال خودم رها کن و مصراع دوم بیت هم مَثَل «گندم از گندم برآید جو ز جو» را به ذهن متبادر می‌کند. سه گزینۀ دیگر به حدیث «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» اشاره دارند. گزینۀ «2»: محاسب اعمالت باش و خدا را مراقب بدان. گزینۀ «3»: «بیا» فعل امر است و دعوت‌کردن به انجام کاری را می‌رساند و دلیل این دعوت را ناتوانی ما در فردا (بعد از مرگ) می‌داند. گزینۀ «4»:در هر لحظه به احوالات خود نظارت کن.

به بالای صفحه بردن