مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

گزینه یک

خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست

گزینه دو

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست؟

گزینه سه

ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

گزینه چهار

موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می‌روم گر نروم نیستم

گزینه 4

تمامی گزینه‌ها مربوط به مفهوم بازگشت به اصل است در حالی که مفهوم گزینۀ 4 پویایی و تکاپو و نکوهش بی‌تحرکی است.

به بالای صفحه بردن