مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟

گزینه یک

بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

گزینه دو

گدایی در جانان به سلطنت مفروش کسی ز سایۀ این در به آفتاب رود

گزینه سه

پادشاهیت میسّر نشود روز به خلق تا به شب بر در معبود گدایی نکنی

گزینه چهار

گدایی در میخانه طرفه اکسیر است گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد

گزینه 1

مفهوم گزینه‌های 2و3و4 این است که تواضع و خاک‌بوسیِ درگاهِ پاک الهی باعث سربلندی و افتخار انسان‌ها می‌شود و تا زمانیکه آدمی این کار را نکند به هیچ مقام و مرتبه‌ای نایل نخواهد شد. اما گزینۀ 1 از رزاقیّت و روزی‌رسانیِ خداوند صحبت به میان آورده است.

به بالای صفحه بردن