مفهوم کدام بیت با کلّ اناء یترشح بما فیه نامتناسب است؟

گزینه یک

بداصل گدا ، چو خواجه گردد ، نه نکوست مغرور شود نداند از دشمن دوست

گزینه دو

پاک دامانی چو شمع و نور بارد از رخت پاک دامانی دلیلش روی نورانی بود

گزینه سه

می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او رتبه ی پیرهن آری ز قبا معلوم است

گزینه چهار

آن که چو خرماست رفیقش مدان کاوست برون مغز و درون استخوان

گزینه 4

سایر گزینه‌ها به مفهوم «رفتار هر کس بیانگر باطن و شخصیت اوست.» اشاره دارند؛ اما مفهوم گزینه 4 «ناهماهنگی ظاهر و باطن» است.

به بالای صفحه بردن