مفهوم کدام بیت به بیت «هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد» نزدیک است؟

گزینه یک

نسازد مرگ کوتاه از تعدی دست ظالم را
پر و بال عقاب آخر نصیب تیر می‌گردد

گزینه دو

دل‌ها بری و خون کنی ای ظالم آخر رحمتی
آن دل که خواهی کرد خون، بهر چه حاصل می‌کنی؟

گزینه سه

خطا بین که بر دست ظالم برفت
جهان ماند و او با مظالم برفت

گزینه چهار

به قومی که نیکی پسندد خدای دهد خسروی عادل و نیک‌رای

گزینه 3

معنای بیت نخست دقیقاً خلاف مفهوم بیت صورت پرسش است و می‌گوید که عقاب یک عمر پرندگان را شکار می‌کند و پس از مرگ هم پرش همراه تیر می‌شود و به سینۀ پرندگان می‌نشیند!

به بالای صفحه بردن