مفهوم کدام بیت درست مشخص نشده است؟

گزینه یک

آتش ظلم به یک چشم زدن می‌میرد
برق از بوتۀ خاشاک نیاید بیرون ( ناپایداری ستم)

گزینه دو

نان از برای کنج قناعت گزیده‌اند
صاحبدلان نه کنج قناعت برای نان ( سرزنش سودجویی از زهد و پارسایی)

گزینه سه

می نوش و گلی بچین که تا درنگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است ( فانی شدن انسان)

گزینه چهار

به گاه خشم مژگان‌های او در چشم بدخواهان چو تیر تهمتن در دیدۀ اسفندیار آید ( نگاه غضبناک)

گزینه 3

مفهوم اصلی بیت سوم خوش‌باشی و دم‌غنیمت‌شماری است و مستقیماً از نابودی آدمی سخن به میان نیامده است.

به بالای صفحه بردن