مفهوم کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی
تا با تو بگویم غم شب‌های جدایی

گزینه دو

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

گزینه سه

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه‌دارد

گزینه چهار

رازی که با غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است

گزینه 2

در گزینۀ «»«2» شاهد یک مناظرۀ ادبی هستیم. عاشق، حرف‌ها و گله‌هایی دارد که بیان می‌کند و معشوق پاسخ او را می‌دهد، اما در گزینه‌های دیگر دوست را محرم اسرار می‌داند و رازهای خودش را تنها برای او بیان می‌کند.

به بالای صفحه بردن