مفهوم کدام گزینه، با مفهوم بیت زیر تناسب دارد؟ «چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد»

گزینه یک

گر افزون شود دانش و داد من
پس از مرگ روشن بود یاد من

گزینه دو

ظلم از دل و دست ملک نیرو ببرد
عادل ز زمانه نام نیکو ببرد

گزینه سه

گر به فلک بر شود از زرّ و زور
گور بود بهرۀ بهرام گور

گزینه چهار

جایی که نماند اثر از داد مپندار سرمایۀ بیداد و ستم هیچ دوام است

گزینه 4

مفهوم محوری تست و گزینۀ «4»: وقتی عدل پایدار نمانده است، پس ظلم هم قطعاً به پایان خواهد رسید. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: کسی که عدالت پیشه کند جاودان خواهد ماند. گزینۀ «2»:ظلم ملک را ضعیف و ناتوان می‌کند و عدل باعث نیکنامی است. گزینۀ «3»: حتمی بودن مرگ حتی برای قدرتمندان

به بالای صفحه بردن