مفهوم کدام گزینه از مفهوم بیت زیر دور است؟ «مپندار این شعله افسرده گردد که بعد از من افروزد از مدفن من»

گزینه یک

ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم که لاله می‌دمد از خاک تربت فرهاد

گزینه دو

پس از هلاک تنم گر به دجله غرق کنند
ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم

گزینه سه

فسردگی مطلب از دلم که در ایجاد
به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا

گزینه چهار

خاک شد دیدۀ غمدیدۀ مجنون و هنوز چشم جان جانب لیلی نگران است هنوز

گزینه 3

مفهوم محوری تست: عاشق بعد از مرگ هم شوق معشوق را دارد (ابدی بودن عشق) همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ «3» به همین مفهوم اشاره دارد اما در گزینۀ «3»: می‌گوید افسرده نیستم زیرا از ازل (آغاز آفرینش) آتش عشق تو در من وجود دارد. (ازلی بودن عشق)

به بالای صفحه بردن