مفهوم کدام گزینه با آیۀ کُلّ نفسٍ ذائقة المَوت متناسب است؟

گزینه یک

زجام حُسن حالا سرخوشی اما نمی‌دانی که این رطل گران در پی خمار بی‌کران دارد

گزینه دو

یکی خانه از داد بنیاد کن
وزان کشور خویش آباد کن

گزینه سه

چه دل بندی در این دنیا ایا «خاقانی» خاکی؟ که تا بر هم نهی دیده نه این بینی نه آن بینی

گزینه چهار

بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد

گزینه 4

گزینۀ «1» و «3» به گذران بودن دنیا و اینکه دنیا شایستۀ دل‌بستن نیست اشاره دارد. گزینۀ «2» به مفهوم عدالت و داد باعث آبادانی کشور می‌شود اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن