مفهوم کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

گزینه یک

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم آیین محبت و وفا می‌دانیم

گزینه دو

قطره از بحر نماید سفر یکرنگی
ذرّه خورشید شود از اثر یک‌رنگی

گزینه سه

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست

گزینه چهار

خسرو از خاک کف پای بتان گشت، چه باک هرکه در کوی بتان خاک شود همّت او

گزینه 4

مفهوم گزینۀ «4» با تواضع به مقام پادشاهی می‌توان رسید. مفهوم مشترک سایر گزینه‌ها: یکرنگی و صفا و پرهیز از نفاق و دورویی باعث بزرگی و عزتمندی است.

به بالای صفحه بردن