مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

گزینه یک

مردی نبود فِتاده را پای زدن
گر دست فِتاده‌ای بگیری مَردی

گزینه دو

بلندی از آن یافت کو پست شد
درِ نیستی کوفت تا
هست شد

گزینه سه

تواضع مرد را دارد گرامی
ز کبر آید بدی در نیکنامی

گزینه چهار

افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

گزینه 1

گزینه‌های «2 ، 3 و 4» همگی توصیه به تواضع و فروتنی می‌کنند، حال آن‌که گزینۀ «1» توصیه به دستگیری از ناتوان می‌کند.

به بالای صفحه بردن