مفهوم کدام گزینه با بیت «دمی آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال» یکسان است؟

گزینه یک

پس از تیرگی روشنی گیرد آب برآید پس از تیره شب آفتاب

گزینه دو

بر نشوی تو بر جهانِ برین تات بود دیو همی همنشین

گزینه سه

کار عالم سُست بنیاد آمده است آسمان را پیشه بیداد آمده است

گزینه چهار

پیمانه‌ام ز رعشۀ پیری به خاک ریخت بعد از هزار دور که نوبت به ما رسید

گزینه 1

مفهوم دو بیت: آرامش پس از سختی بررسی سایر گزینه‌ها: 2- آدمی تا از وجود خویشتن بر نگذرد به مقامات بالای الهی نمی‌رسد. 3- اعتقاد قدما به تأثیر قضا‌و‌قدر در سرنوشت انسان‌هاست که در دست اجرام آسمانی است و اینکه دنیا جای راحتی و آسایش نمی‌باشد. 4- از بدشانسی و کج بودن اقبال بحث به میان آورده است.

به بالای صفحه بردن