مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟ «بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد حاصل بی‌حاصلی نبود به‌جز شرمندگی»

گزینه یک

سرو اگر جلوه کند با تن عریان به چمن
شرمی از جلوۀ آن سرو قباپوشش باد

گزینه دو

اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت
به هیچ کار نیاید حیات بی‌حاصل

گزینه سه

خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین‌کام
خجلت از نخلِ دل بی‌ثمر خود داریم

گزینه چهار

تا که ز سرو از شرم قدّت قد خود پنهان کند تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن‌تری

گزینه 3

مفهوم گزینۀ «3» با بیت سؤال مشترک است و هر دو به شرم از بی‌حاصلی اشاره دارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: برتری معشوق (سرو هم از قد بلند تو شرمنده می‌شود) گزینۀ «2»:خور و خواب را حاصل زندگی می‌داند گزینۀ «4»:برتری معشوق از نظر قد و زیبایی بر عناصر طبیعت

به بالای صفحه بردن