مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتری دارد؟ «گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها»

گزینه یک

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

گزینه دو

فاش می‌گویم و از گفتۀ خود دلشادم بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم

گزینه سه

گر بگویم که مرا با تو سروکاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

گزینه چهار

ای لولیان ای لولیان یک لولیی دیوانه شد تشتش فتاد از بام ما نک سوی مجنون خانه شد

گزینه 2

در تمام گزینه‌ها مفهوم فاش شدن عشق به چشم می خورد؛ اما در گزینۀ 2 مانند بیت سوال شاعر علناً از اینکه عاشق است خوشحال و شادمان است و این خوشحالی‌اش را می‌خواهد با کل عالم تقسیم کند.

به بالای صفحه بردن