مفهوم کدام گزینه با بیت زیر در تقابل است؟ «من آزاده از خاک آزادگانم گل صبر می‌پرورد دامن من»

گزینه یک

چنین که جان به لب آمد مرا ز درد فراق
شکیب سهل بود، چندگاه خواهد کرد

گزینه دو

آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده‌اند حیرت آیینه از سیماب می‌جوییم ما

گزینه سه

دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش
مانند خضر تشنۀ آب بقا نی‌ام

گزینه چهار

صبوری را دلم در خاک می‌جوید نمی‌یابد غبار کیست این یا رب که در جانِ حزین آمد؟

گزینه 4

با توجه به اینکه مفهوم محوری سؤال صبوری کردن است تنها در گزینۀ «4» است که شاعر می‌گوید صبر را نمی‌جویم (صبور نیستم) و این مفهوم در تقابل و تضاد با مفهوم بیت سؤال است. سایر گزینه‌ها همگی به صبور بودن که هم مفهوم با بیت سؤال است، اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن