مفهوم کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟ «برو شادی کن ای یار دل‌افروز غم فردا نشاید خورد امروز»

گزینه یک

نیست ز اندیشۀ فردا غم امروز مرا
وقت آن خوش که ندانست که فردایی هست

گزینه دو

از غم فردا هم امروز ای پس بی‌غم شود هر که در امروز روز اندیشه از فردا کند

گزینه سه

عاشقان را کی غم دنیا بود یا فکر دین
مست جام عشق را با دین و دنیا کار نیست

گزینه چهار

طلب منصب فانی نکند صاحب‌عقل عاقل آن است که اندیشه کند فردا را

گزینه 1

مفهوم محوری تست و گزینۀ «1» توصیه به بی‌توجهی به روزهایی که هنوز نیامده و تساهل و خوش‌باشی در زمان حال است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: کسی که به فکر آینده است امروزش بی‌غم است (توصیه به توجه به آینده) گزینۀ «3»: عاشق به فکر مادیات و معنویات نیست. گزینۀ «4»: توصیه به توجه به آینده

به بالای صفحه بردن