مفهوم کدام گزینه با بیت زیر متناسب است؟ آیا مفهوم فانی بودن دنیا از بیت سوال برمی‌آید؟ نیامد کس اندر جهان کاو بماند مگر آن کز او نام نیکو بماند

گزینه یک

که گر نام تو برنویسم بر آب به کابل نیابد کس آرام و خواب

گزینه دو

غم و شادمانی نماند ولیک جزای عمل ماند و نام نیک

گزینه سه

چنین یکسره دل مدارید تنگ نخواهم تن زنده بی نام و ننگ

گزینه چهار

اگر جاودانه نمانی بجای همی نام به زین سپنجی سرای

گزینه 4

در بیت «نماند کس اندر جهان ...» دو مسئله را شاعر مطرح می‌کند. یکی داشتن نام (نیک) و عاری از ننگ و دیگری اشاره به دنیایی که گذرا است و هیچ جای راحت بودن (آدمی‌) در آن نیست. و در گزینۀ «4» شاعر هم به دنیای فانی (سپنجی سرای ) اشاره دارد و هم نام نیک. اما در سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: به وحشت دشمن از بردن (شنیدن) نام رزمجو اشاره می‌شود. گزینۀ «2»: به نام نیک اشاره شده است، اما در تقابل با فانی بودن غم و شادی انسان و نه دنیا. گزینۀ «3»: ارزش زنده بودن بدون داشتن عزّت نفس نفی می‌شود.

به بالای صفحه بردن