مفهوم کدام گزینه با عبارت «در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد» یکسان است؟

گزینه یک

چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم

گزینه دو

با جفا جوی وفا کن که ز جورش برهی بهر بد خوی نباشد حجَری (سنگی) بهتر از این

گزینه سه

وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گل دیگر سرایند

گزینه چهار

جفا کردی جفا دیدی جفا را وفا کن تا وفا بینی وفا را

گزینه 2

عبارت سؤال در مورد برخورد حکیمانه و محبت‌آمیز حضرت یوسف در برابر ستمکاری‌های برادرانش می‌باشد که یوسف پیامبر فقط با مهر و محبت آنها را تأدیب کرد و با این کار آنها را شرمندۀ خویش نمود. این مفهوم در گزینۀ 2 هم دیده می‌شود که شاعر می‌فرماید: بهترین سلاح در برابر جفای ستمکاران و افراد پست محبت و وفاداری است که همچون سنگی بر سرشان می‌خورد و باعث شرمندگی‌شان می‌شود.

به بالای صفحه بردن