مفهوم کدام گزینه با عبارت «کلُّ نفسٍ ذائقة الموت» ارتباط معنایی دارد؟

گزینه یک

هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان
نشاید کو بپیوندد دل اندر خدمت سلطان

گزینه دو

نزد گرگ اجل، چه برّه چه گرگ
پیش حکم قضا چه خاک و چه باد

گزینه سه

صباح مستی و شام خمار می‌گذرد خوشی و ناخوشی روزگار می‌گذرد

گزینه چهار

به آنچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

گزینه 2

مفهوم آن: همگی در برابر حکم مرگ مساوی و یکسان هستیم و عاقبتِ آدمی مرگ است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: برتری اطاعت از خداوند در برابر اطاعت از سلاطین. گزینۀ «3» و گزینۀ «4»: جهان گذران است و شایستۀ دل بستن نیست.

به بالای صفحه بردن