مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر متناسب است؟ «ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تأثیر اختران شما نیز بگذرد»

گزینه یک

کسری و ترنج زر، پرویز و بِه زرّین
بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان

گزینه دو

گفتی که کجا رفتند آن تاج‌وران اینک ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان

گزینه سه

اگر طالع به کام توست منشین ایمن از مکرش
ز گردون، زهر در زیر نگین دارند اخترها

گزینه چهار

ای بس شه پیل‌افکن، کافکنده به‌ شه‌ پیلی شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان

گزینه 3

پیام محوری تست و گزینۀ «3» مشترک است: بخت و اقبال همیشه مساعد نمی‌ماند. اما گزینه‌های «1» و «2» و «4» بر ناپایداری و زوال‌پذیری قدرت و جاه و دولت اشاره دارد و اینکه مرگ همه را نابود می‌کند حتی قدرتمندان.

به بالای صفحه بردن