مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب نیست؟ «شهر را از عدل دیوار کن و راه‌ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

گزینه یک

سخت‌بیخی درخت از باد است
گنج پُر زر زِ مُلک آباد است

گزینه دو

عدل بازوی شه قوی دارد
قامت مُلک مُستَوِی(=راست) دارد

گزینه سه

شاه کاو عدل و داد پیشه کند
پادشاهیش بیخ و ریشه کند

گزینه چهار

ملک ویران نشود خانۀ خیر آبادان دین تغیّر نکند قاعدۀ عدل به جای

گزینه 1

عبارت سؤال و گزینه‌های «2 ، 3 و 4» همگی در ستایش عدل و نفی ظلم آمده‌اند، اما در گزینۀ «1» آبادی سرزمین را عامل پرکردن خزانۀ پادشاه می‌داند.

به بالای صفحه بردن