مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟ «خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است.»

گزینه یک

تو مستغنی از هر چه در راه توست
نیاز همه سوی درگاه توست

گزینه دو

پیداست که در وصل هم آسودگی‌ای نیست
بیهوده به دریا نزند دست به سر موج

گزینه سه

چو تقدیری به‌جز تقدیر حق نیست
همان تقدیر حق زین عبد جاری‌ست

گزینه چهار

بی‌‌نیاز است ز خلق آنکه رسیده است به حق فارغ از لفظ بود هر که به مضمون زنده است

گزینه 1

مفهوم عبارت سؤال و گزینۀ 1 مشترک است: نیازمندی همۀ مخلوقات به خدا و بی‌نیازی قادر متعادل از همه کس. شرح گزینه‌های دیگر: گزینۀ «2»: بی‌تابی و بی‌قراری چه در هجران و چه در وصال گزینۀ «3»: جریان یافتن خواست خدا به وسیلۀ بندگان (تقدیرگرایی) گزینۀ «4»: هیچ‌کس از درگاه خدا بی‌نیاز باز نمی‌گردد.

به بالای صفحه بردن