مفهوم کدام گزینه با «هر که داد از خویشتن دهد از داور مستغنی باشد» یکسان است؟

گزینه یک

نمی‌لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا که من از خود حسابی دیده‌ام صد بار محشر را

گزینه دو

چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند برآرم من دو صد فریاد از این دل

گزینه سه

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد

گزینه چهار

شادمانی مکن که دشمن مُرد تو هم از مرگ جان نخواهی بُرد

گزینه 1

مفهوم عبارت سؤال این است که «انسان اگر در این دنیا مراقب اعمالش باشد در آن جهان آسوده‌خاطر و بی‌نیاز است؛ این مفهوم در گزینۀ 1 نیز دیده می‌شود، ضمناً با حدیث «حاسِبوا قَبلَ أَن تُحاسَبوا» نیز ارتباط معنایی دارد. گزینۀ 2: شکایت از غم و فراق در روز قیامت. گزینۀ 3: خداوند کسانی‌که به بندگانش کمک می‌کنند را کمک خواهد کرد. گزینۀ 4: در عزای مرگ کسی شادمانی کردن خطاست چرا که همۀ انسان‌ها ‌روزی خواهند مُرد.

به بالای صفحه بردن