مفهوم کدام گزینه با گزینه‌های دیگر متفاوت است؟

گزینه یک

دور بین چون کرکس و خصم افکنی همچون عقاب باز هنگام هنرگردن چو باز افراخته

گزینه دو

مرغ دل من درشکن زلف دلارام یا رب چه تذرویست که در چنگ عقابست

گزینه سه

آنچه سر پنجه سیمین تو با سعدی کرد با کبوتر نکند پنجه که با شاهین است

گزینه چهار

چه می‌گویم که طوفانی است عشقت به چشم مور طوفان در نگنجد

گزینه 1

در گزینۀ «1» شاعر فقط به توصیف (ممدوح) پرداخته است. اما در سایر گزینه‌ها تقابل عاشق (ضعف آن در برابر معشوق) و معشوق (توصیف قدرت معشوق و...) مطرح است.

به بالای صفحه بردن