مفهوم کدام گزینه به عبارت زیر نزدیک است؟ «نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد؟ از روی نیکوش حبس و چاه آمد و از خوی نیکوش، تخت و گاه آمد.»

گزینه یک

هزاران جان یعقوبی همی‌سوزد از این خوبی
چرا ای یوسف خوبان در این چاهی، نمی‌دانم

گزینه دو

تا سپردم جان به جانان سختی آسان شد مرا
داستان یوسف گم‌گشته دانستم که چیست

گزینه سه

گردش نُه آسمان از آهِ آتش‌بارِ ماست شمع می‌آرد به چرخ از دود خود فانوس را

گزینه چهار

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار

گزینه 4

بیت گزینۀ «4» مفهومی شبیه به عبارت سؤال دارد. سیرت و اخلاق نیکو بهتر از صورت زیباست.

به بالای صفحه بردن