مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

جوهر انسان رخ نیکو بود
هرکه نیکوروست انسان او بود

گزینه دو

چه جای آب که خاک از شرافت این بوم
سزد که میل به بالا نماید از پایان

گزینه سه

این همایون بقعه(مرقد) یارب از کدامین سرور است کز شرافت می‌زند پهلو به عرش کردگار

گزینه چهار

باش از برای دیدۀ بدبین به جای تیر شو از برای حفظ شرافت سپر همی

گزینه 1

مفهوم بیت توجّه به ظاهر انسان است ولی مفهوم سایر گزینه‌ها تأکید بر شرافت است.

به بالای صفحه بردن