مفهوم کلمۀ «فردا» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

گفتمش از وصل تو آنِ من خسته کو؟ گفت که فردا کنم بر تو گذاری دگر

گزینه دو

فردا که زوال شش جهت خواهد بود قدر تو به قدر معرفت خواهد بود

گزینه سه

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند برآرم من دو صد زیاد از این دل

گزینه چهار

اگر امشب سرِ آن زلف به من دادی هیچ ور نه فردا من و پای علم و داد از تو

گزینه 1

در تمام گزینه‌ها بجز گزینۀ 1 منظور از واژۀ فردا «روز قیامت» است و در گزینۀ 1 فردا به معنای حقیقی‌اش ذکر شده است.

به بالای صفحه بردن