مفهوم کلّی عبارت «و مَثَلِ قرآن، مَثَلِ آب است روان؛ در آب، حیات تن‌ها بود و در قرآن حیات دل‌ها بود. آب را صفت طهارت است؛ چون تن به نجاست بیالاید، به آب پاک گردد، و قرآن را صفت، طهارت است، چون تن به گناه و زلّت بیالاید، به قرآن پاک گردد» از کدام گزینه دورتر است؟

گزینه یک

هست قرآن حال‌های انبیا ماهیان بحر پاک کبریا

گزینه دو

بس از این شعرهای بادانگیز آب قرآن بر آتش تن‌ریز

گزینه سه

برخور از قرآن اگر خواهی ثبات در ضمیرش دیده‌ام آب حیات

گزینه چهار

هست قرآن چو آب سرد فرات تو چو عاصی (گناهکار) تشنه در عرصات (محشر)

گزینه 1

مفهوم: مشترک ابیات و صورت سؤال مانند کردن قرآن به آب. ولی این تشبیه در گزینه‌ی «1» دیده نمی‌شود.

به بالای صفحه بردن