مفهوم کلّ اناء یترشّح بما فیه در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ.................. دیده می‌شود .

گزینه یک

موج زند سینه که تا لب بود کوزه بریزد چو لبالب بود

گزینه دو

نیست در دست سبوی من عنان اختیار راز عشق از دل تراوش گر کند معذور دار

گزینه سه

تو بدسگالی و نیکی طمع کنی هیهات زخیر ، خیر تراوش نماید از شر ، شر

گزینه چهار

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

گزینه 1

به بالای صفحه بردن