مفهوم کلی بیت زیر با کدام گزینه تناسب بیشتری دارد؟ «عشق را خواهی که تا پایان بری بس که بپسندید باید ناپسند»

گزینه یک

به دوستی که اگر زهر باشد از دستت
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

گزینه دو

اگر رنجی بود در جان، بود درد توام درمان
ورم ریشی بود در دل، بود زخم توام مرهم

گزینه سه

آنجا که حسن، دست به تیغ کرشمه برد اول، جفاکشان وفادار می‌کشد

گزینه چهار

فریاد من از دست غمت عیب نباشد کاین درد نپندارم از آنِ منِ تنهاست

گزینه 1

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ «1» ضرورت تحمل سختی‌های راه عشق است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: درد و رنجی که از طرف معشوق باشد، عین درمان است. گزینۀ «3»: زیبایی معشوق ابتدا عاشقان وفادار را می‌کُشد. گزینۀ «4»: افراد زیادی گرفتار عشق تو هستند به‌همین دلیل فریاد مرا درک می‌کنند.

به بالای صفحه بردن