مفهوم کلی بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها» در کدام گزینه دیده می‌شود؟

گزینه یک

فریاد من از دست غمت عیب نباشد کاین درد نپندارم از آنِ من تنهاست

گزینه دو

ننالم از غم هجرت چو وصل حاصل اوست که زیر رنج بود گنج‌های پنهانی

گزینه سه

طواف کعبۀ دل کن که کعبه خود سنگی است که این خلیل بنا کرد و آن خدای خلیل

گزینه چهار

دانی چرا کنند نهان گنج زیر خاک یعنی که خاک بر سرِ اسباب دنیوی

گزینه 2

شاعر محترم جناب سعدی – علیه‌الرحمة – می‌فرماید: عاشقان در راهِ طلب و رسیدن به معشوق تمام سختی‌های راه را به جان می‌خرند و تحمل می‌کنند، این مفهوم در گزینۀ 2 به درستی اشاره شده است.

به بالای صفحه بردن