مفهوم کلی کدام ابیات، یکسان است؟ الف) من آن نیم که به گلشن به اختیار روم ب) دل رمیدۀ من آن زمان به جا آید ج) به خاکساری خود چون غبار از آن شادم د) دلم گرفت از این سایه‌های پا به رکاب مگر ز بی‌خبری‌ها به بوی یار روم که همچو شانه در آن زلف تابدار روم که در رکاب تو ای نازنین سوار روم به زیر سایۀ آن سرو پایدار روم

گزینه یک

الف، ب

گزینه دو

الف، ج

گزینه سه

ب، د

گزینه چهار

ج، د

گزینه 3

مفهوم گزینۀ «ب» و «د» بی‌تابی و آرام و قرار گرفتن با رسیدن به معشوق است.

به بالای صفحه بردن