مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟ الف) نه هر آن غنچه که بشکفت گل سرخ شود نه هر آن شاخه که بر رُست صنوبر گردد ب) هنگام زراعت آنچه کشتستی [کِشته‌ای] آنت برسد به موسم خرمن ج) هر که آزار روا داشت شد آزرده هر که چَه کند در افتاد به چاه اندر د) عمل گر دهی مرد منعم‌شناس که مفلس ندارد ز سلطان هراس

گزینه یک

الف، ب

گزینه دو

الف، د

گزینه سه

ب، ج

گزینه چهار

ج، د

گزینه 3

مفهوم ابيات «ب» و «ج»: اين دنيا مانند کوهي است که عيناً صداها را انعکاس مي‌دهد و به عبارت ديگر هرکس نتيجۀ اعمال خود را مي‌بيند و اگر نيکي کند، نيکي مي‌بيند و اگر بدي نمايد، جز بدي نمي‌بيند.

به بالای صفحه بردن