مفهوم «کل اناء یترشح بما فیه» از کدام بیت دریافت می‌شود؟

گزینه یک

حسن بیان مجوی ز ما دل شکستگان
از کاسۀ شکسته نخیزد صدا درست

گزینه دو

خوشم زسنگ حوادث که استخوان مرا
چنان شکست که فارغ ز مومیایی کرد

گزینه سه

گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق
بی‌حاصل است خوردن مستسقی آب را

گزینه چهار

آب را گرچه میل زی‌پستی است نظم تو کار نار خواهد کرد

گزینه 1

عبارت عربی و بیت اول به این موضوع اشاره دارند که: هر کس هر آنچه دروجودش هست، همان را بروز می‌دهد.

به بالای صفحه بردن