مفهوم کُلّ اناء یَتَرشّحُ بما فیه با کدام بیت تناسب دارد ؟ ( سراسری زبان – )

گزینه یک

دل خانه ی خداست چو مصحف عزیزدار زان پیش تر که میل شرابش کند خراب

گزینه دو

به زیر چرخ دلِ شادمان نمی باشد
گل شکفته در این بوستان نمی باشد

گزینه سه

در پیش ما فتاده ست مستیّ و هوشیاری در هر که هر چه باشد رفتار می نماید

گزینه چهار

از قضا آیینه ی چینی شکست خوب شد اسباب خودبینی شکست

گزینه 3

به بالای صفحه بردن