مقصود و معنی دقیق‌تر مصراع «که به ما سوا فکندی همه سایۀ هما را» در کدام گزینه‌ آمده است؟

گزینه یک

سايۀ خوشبختی و رحمت الهی را بر سرما و موجودات ديگر افکنده‌ای.

گزینه دو

سايۀ سعادتمندی و مهرباني الهی را بر سر همۀ موجودات عالم افکنده‌ای.

گزینه سه

لطف و رحمت پروردگار را شامل همۀ انسان‌هاي روی زمين کرده‌ای.

گزینه چهار

سايۀ لطف حق را نه تنها بر ما بلکه بر همۀ موجودات عنايت کردی.

گزینه 2

گزینۀ 2 یک بازگردانی ساده از بیت صورت سؤال است.

به بالای صفحه بردن