منظور از « سپهبد » در بیت زیر کیست؟ « سپهبد عنان اژدها را سپرد به خشم از جهان روشنایی ببرد »

گزینه یک

سهراب

گزینه دو

گرد‌آفرید

گزینه سه

رستم

گزینه چهار

افراسیاب

گزینه 1

منظور از « سپهبد » سهراب است.

به بالای صفحه بردن