منظور از «شیران» و «سگان» در بیت زیر به ترتیب چه کسانی هستند؟ «در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این عوعوی سگان شما نیز بگذرد»

گزینه یک

پهلوانان – مزدوران

گزینه دو

افراد شجاع – افراد باوفا

گزینه سه

مردان شجاع – مردان ترسو

گزینه چهار

دلاوران – نگهبانان

گزینه 1

در این گزینه پاسخ صحیح آمده است. منظور از شیران، عادلان و انسان‌های شجاع و ظلم‌ستیز است و سگان حاکمان ظالم هستند.

به بالای صفحه بردن