منظور از مصراع‌های «اى کشتی‌های صیادی که مقاومت پیشه کرده‌اید / اى ماهی‌دریا که مقاومت پیشه کرده‌ای» چیست؟

گزینه یک

شجاعت مردم

گزینه دو

استقامت مردم

گزینه سه

مقاومت ماهی‌ها در برابر صیادان

گزینه چهار

استحکام کشتی‌ها

گزینه 2

استقامت مردم در برابر ناملایمات و سختی‌ها مفهوم عبارت است.

به بالای صفحه بردن