منظور از «پردۀ نیلوفری» در بیت زیر چیست؟ «در بن این پردۀ نیلوفری کیست کند با چو منی همسری؟»

گزینه یک

شب

گزینه دو

دریا

گزینه سه

آسمان

گزینه چهار

دشت

گزینه 3

پردۀ نیلوفری استعاره از آسمان است.

به بالای صفحه بردن