منظور از «گهر تابناک» در بیت «قطرۀ باران که برافتد به خاک / زو بدمد بس گهر تابناک» چیست؟

گزینه یک

گل و گیاه

گزینه دو

مروارید

گزینه سه

باران

گزینه چهار

شکوفه

گزینه 1

«گهر تابناک» در اینجا استعاره است از گل‌ها و گیاهان که همچون جواهراتی با‌ارزش از خاک بیرون می‌آیند.

به بالای صفحه بردن