منظور شهریار در مصراع «که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را» از «نگین پادشاهی» چیست؟

گزینه یک

رفع نيازمندی

گزینه دو

قدرت بزرگ

گزینه سه

عزّت و بزرگواری

گزینه چهار

بخشش فراوان

گزینه 4

چون اشاره است به اين موضوع که حضرت علي (ع) در حال نماز، انگشتری خود را به سائل داد و کنايه از «بخشش فراوان» است که در کتاب ادبيات 2، در توضيحات درس همای رحمت، به آيه‌ای از قرآن کريم هم که بيان اين نکته است، اشاره شده است. (وقتی _حاکمی_ انگشتر خود را به سائلی می‌دهد، بخشش و جود فراوانی دارد.)

به بالای صفحه بردن