نام خالق آثار«دیوار، الهی نامه، اسرارالتوحید» به ترتیب کدام است؟

گزینه یک

جمال میرصادقی، محمد بن منور، عطار نیشابوری

گزینه دو

محمدی اشتهاردی، عطار نیشابوری، محمد بن منور

گزینه سه

جمال میرصادقی، محمد بن منور، محمدی اشتهاردی

گزینه چهار

جمال میرصادقی، عطار نیشابوری، محمد بن منور

گزینه 4

دیوار اثر جمال میرصادقی و الهی‌نامه از عطار و اسرارالتوحید از محمد بن منور است.

به بالای صفحه بردن