نام پدیدآورندگان آثار «اسرارالتّوحید، الهی‌نامه، تفسیر سورۀ یوسف و قابوس‌نامه» به‌ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟

گزینه یک

عطار نیشابوری – سعدی – خواجه نظام‌الملک طوسی – عنصرالمعالی

گزینه دو

محمد بن منور – عطار نیشابوری – احمد بن زید طوسی – عنصرالمعالی

گزینه سه

عطار نیشابوری – محمد بن منور – نظام الملک طوسی – عنصرالمعالی

گزینه چهار

محمد بن منور – سعدی شیرازی – احمد بن زید طوسی – عنصرالمعالی

گزینه 2

اسرارالتّوحید = از محمد بن منور از نوادگان شیخ العرفا، ابوسعید ابوالخیر، دربارۀ حالات و احوالات وی الهی‌نامه = از فریدالدین عطار نیشابوری، یکی از بزرگترین شاعران عارف ایران تفسیر سورۀ یوسف = از جناب احمد بن محمد بن زید طوسی قابوس‌نامه = از امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوسِ وُشمگیر آل زیار، در آیین مملکت‌داری در چهل و چهار باب به فرزندش گیلانشاه

به بالای صفحه بردن