نام پدیدآورندگان آثار زیر به‌ترتیب در گزینۀ .................. ذکر شده است. تفسیر سورۀ یوسف – اسرارالتوحید – گلستان – ارزیابی شتاب‌زده

گزینه یک

خواجه نظام‌الملک طوسی – ابوسعید ابوالخیر – سعدی – نیمایوشیج

گزینه دو

احمد بن زید طوسی – عطار نیشابوری – مولوی – جلال آل احمد

گزینه سه

محمد بن منور – خواجه نظام‌الملک طوسی – سعدی – سهراب سپهری

گزینه چهار

احمد بن زید طوسی – محمد بن منوّر – سعدی – جلال آل احمد

گزینه 4

تفسیر سورۀ یوسف: احمد بن محمد بن زید طوسی اسرارالتوحید: محمد بن منوّر * این کتاب در مورد ابوسعید ابوالخیر است که در گزینۀ 1 به‌عنوان نویسندۀ کتاب ذکر شده است. گلستان: سعدی ارزیابی شتابزده: جلال آل احمد * این کتاب در مورد زندگی نیمایوشیج و ارتباطات وی با جلال آل احمد است نه به نویسندگی نیمایوشیج.

به بالای صفحه بردن