نقش «ت» در هماوردت در مصراع «هماوردت آمد مشو باز جای» چیست؟

گزینه یک

مضافٌ‌الیه

گزینه دو

مفعول

گزینه سه

نهاد

گزینه چهار

مسند

گزینه 1

هماورد تو

به بالای صفحه بردن