نقش دستوری «روی» در مصراع اول و نقش دستوری «که» در مصراع دوم به ترتیب کدام است؟ «هر آنچه دور کند مر تو را ز دوست بد است «هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست به هر چه روی نهی جز وی ار نکوست بد است» ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست؟»

گزینه یک

نهاد، مفعول

گزینه دو

نهاد، متمم

گزینه سه

مفعول، مفعول

گزینه چهار

مفعول، متمم

گزینه 4

روی نهی: روی مفعول است. زیرا: روی را نهادن: چه چیز را نهی؟ روی را. عزم تماشا که راست: عزم تماشا برای که است؟ : که بعد از حرف اضافه آمده و متمم است.

به بالای صفحه بردن