نقش دستوری ضمیر مشخص‌شده در همۀ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز .................. .

گزینه یک

یکی پاسخش داد شیرین و خوش
که گر خوب‌روی است، بارش بکش

گزینه دو

حالیا عشوۀ ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

گزینه سه

یکی شب به خواب آن‌چنان دیدمش
که چون غنچه در خرقه پیچیدمش

گزینه چهار

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند

گزینه 1

در گزینۀ «1» ضمیر مشخص‌شده متمم و در بقیۀ گزینه‌ها، نقش ضمایر مشخص‌شده مفعول است. گزینۀ «1»: یکی پاسخش داد ← یکی به اواو پاسخ داد ← ش ← متمم گزینۀ ‌«2»: عشوۀ ناز تو ز بنیادم برد ← عشوۀ ناز تو _مرا_ از بنیاد برد ← م ← مفعول گزینۀ «3»: دیدمش ← او را دیدم ← ش ← مفعول گزینۀ ‌«4»: ز بند غم ایام نجاتم دادند ← _مرا_ ز بند غم ایام نجات دادند ← م ← مفعول

به بالای صفحه بردن