نقش دستوری ضمیر «م» در واژه های قافیه ی همه ی ابیات به جز بیت .................. یکسان است.

گزینه یک

هاتف آن روز به من مژده ي اين دولت داد
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

گزینه دو

بعد از ين روي من و آينه ي وصف جمال
که درآن جا خبر از جلوه ي ذاتم دادند

گزینه سه

چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

گزینه چهار

همّت حافظ و انفاس سحرخيزان بود که ز بند غم ايّام نجاتم دادند

گزینه 4

زيرا ضمير «م» در «نجاتم دادند» نقش مفعول دارد: «مرا نجات دادند» امّا در ساير ابيات متمّم اجباري است: به من دادند.

به بالای صفحه بردن